การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Setting and Infrastructure)

Hits: 2194

green House 

1.1 ที่ตั้งส่วนงาน

 
1.2 ประเภทของสถาบันการศึกษาในส่วนงาน   
1.3 จำนวนวิทยาเขต  
1.4 พื้นที่รวมของส่วนงาน
(ระบุพื้นที่ทั้งหมดของส่วนงานที่มีการเรียนการสอนทางวิชาการ การวิจัย การฝึกงาน และการบริการวิชาการ โดยไม่รวมพื้นที่ที่เป็นป่าหรือทุ่ง)
22,271.29 ตารางเมตร 
1.5 ขนาดพื้นที่ของชั้นล่างสุดของอาคารทุกอาคารของส่วนงานรวมกันทั้งหมด 3,793.83 ตารางเมตร 
1.6 จำนวนนักศึกษาในทุกระดับชั้นทั้งหมดในปีการศึกษา 2556 253 คน

1.7 จำนวนบุคลากรทั้งหมด

 

 

- อาจารย์ 71 คน
- นักวิจัย 3 คน
- เจ้าหน้าที่วิจัย 4 คน
- นักปฏิบัติการวิจัย - คน
- เจ้าหน้าที่สนับสนุน 229 คน
1.8 ขนาดพื้นที่ของส่วนงานที่ยังคงเป็นป่า  
1.9 ขนาดพื้นที่ของส่วนงานที่ใช้ปลูกต้นไม้ สวน สนามหญ้า รวมถึงพื้นที่ใช้ปลูกหญ้า ระแนงไม้ ต้นไม้ภายในอาคาร และหนองน้ำที่ขุดขึ้น 1,093 ตารางเมตร
1.10 ขนาดพื้นที่บริเวณที่เป็นดิน/หญ้าของส่วนงาน (ที่มนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้น)
ขนาดพื้นที่บริเวณที่เป็นถนนคอนกรีต ลาดยางมะตอย อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง (รวมพื้นที่ตั้งอาคารในข้อ 1.5 ด้วยแล้ว)
420 ตารางเมตร
10,140 ตารางเมตร

1.11 งบประมาณปี 2556 งบประมาณที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
(ให้รวมทุกโครงการที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และงบที่ดูแลด้านกายภาพ งบดูแลบำรุงรักษาอาคารสถานที่)

 

 คณะฯไม่ได้แยกงบประมาณด้านนี้โดยตรง
งบประมาณทั้งหมดของส่วนงานในปี 2556
จำนวนเงิน 179,639,344.52 บาท
   โครงการบ้านรักหมาศาลายา    (Salaya Dog Shelter)                              

                

       มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งที่ประสบกับปัญหาสุนัขจรจัด จากยอดสำรวจเมื่อปี พ.ศ.2550 พบว่าพื้นที่ศาลายามีสุนัขจรจัดจำนวนมากประมาณ 100 ตัว และมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุของการเพิ่มขึ้นของสุนัขจรจัดส่วนหนึ่งเกิดจากการที่มีผู้นำสุนัขมาปล่อยทิ้งไว้ในมหาวิทยาลัย อีกส่วนหนึ่งเกิดจากบุคลากรภายในและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยนำสุนัขมาเลี้ยงในพื้นที่ และให้อาหารแก่สุนัขในที่ต่างๆ รวมทั้งเป็นผลมาจากการผสมพันธุ์และเพิ่มจำนวนระหว่างสุนัขด้วยกันเอง ซึ่งในระยะที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้พยายามแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยไม่มีนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมทั้งขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาคมศาลายามีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนมาก จากการสำรวจเบื้องต้นพบว่าประชาคมศาลายายังมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสุนัขจรจัดแตกต่างกัน กลุ่มแรกต้องการให้มีสุนัขอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเพราะความรักและสงสารและจะมีปฏิกิริยาต่อต้านหากมีการนำสุนัขออกจากพื้นที่หรือพยายามปกปิดซ่อนเร้นสุนัขไว้ในบริเวณต่างๆ เช่น อาคารเรียน หอพัก ชมรม ฯลฯ อีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากเสียงเห่าหอนและการดักทำร้าย ต้องการให้นำสุนัขที่ก่อเหตุออกจากพื้นที่และไม่เห็นด้วยกับการเลี้ยงสุนัขในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงทางด้านการแพทย์และสุขภาพ ปัจจุบันสุนัขจรจัดจึงเป็นภาระกับมหาวิทยาลัยและกำลังสร้างปัญหาในหลายๆ ด้าน อาทิ

        1. เป็นพาหะสำคัญนำโรคพิษสุนัขบ้า และโรคสัตว์ติดคนอื่นๆ
        2. เกิดมลภาวะทางเสียงและมลพิษจากอุจจาระ
        3. เป็นสาเหตุที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์
        4. การรื้อค้นและกระจายขยะมูลฝอย กระทบต่อทัศนียภาพ สิ่งแวดล้อมและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

        อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้มีนโยบายในการพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ศาลายา ด้วยการฟื้นฟูมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สู่การเป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ เป็นชุมชนการศึกษาที่น่าอยู่ เอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษาและบุคลากร จึงกำหนดให้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีการควบคุมปริมาณสุนัขจรจัดควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ขอสุนัขเหล่านี้ให้ดีขึ้น โดยจัดทำ “โครงการรณรงค์เพื่อสวัสดิภาพสุนัขจรจัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาและพัฒนาต้นแบบสาธิตการจัดการสุนัขจรจัดในชุมชนอย่างยั่งยืน” ขึ้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับหลักคุณธรรม หลักจริยธรรม โดยการสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาคมทุกภาคส่วนทั้งจากคณะ/สถาบันต่างๆ นักศึกษา บุคลากร ชุมชนรอบข้าง ตลอดจนประชาชนผู้รักสุนัขทั่วไป โดยมอบหมายให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ

       lovedog1  lovedog2  lovedog3

Website: http://www.vs.mahidol.ac.th/lovedog

Dog Nursery :  http://www.vs.mahidol.ac.th/lovedog/index.php/2012-01-26-07-07-01

  tongyib meetang peak dokmai