การศึกษาของส่วนงาน (Education) Year2013

Hits: 2997

 town


1

       PDF icon File Download (รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม)

2

          3

             ปี 2553 จำนวน 1 งาน  (Year 2013 - 1 Activity)
              - กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องอนุรักษ์ทะเลไทย (Vet Relationship Conserve thai Ocean Activity)

           ปี 2554 จำนวน 1 งาน (Year 2013 - 1 Activity)
            - กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องอนุรักษ์ทะเลไทย (Vet Relationship Conserve thai Ocean Activity)

           ปี 2555 จำนวน 1 งาน (Year 2013 - 1 Activity)
             - กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องอนุรักษ์ทะเลไทย (Vet Relationship Conserve thai Ocean Activity)

                        285145 248994501788117 100000327070867 854482 6456831 n284903 248989115121989 100000327070867 854426 24159 n

                         223077 248989768455257 100000327070867 854433 7831453 n226002 248993901788177 100000327070867 854476 4869206 n

     6.7 จำนวนชมรมหรือองค์กรของนักศึกษาในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม (แนบรายละเอียดชมรม/องค์กร) 
 
            ชมรมปลาสวยน้ำใส (Beautiful Fish Water Clean Club)
            Head : สพ.ญ.กัญช์ เกล็ดมณี (Kan Kledmanee)
            
            Objective:

                      1.  Nature conservation excursion nationwide .
                      2. Offering short course training for members on how to culture ornamental fishes .

             PDF icon  Document File Download 

     6.8 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม (Website)
                   http://www.vs.mahidol.ac.th/vetmugreen   (Veterinary Science, Mahidol University Green Website)
              -  http://www.vs.mahidol.ac.th/lovedog         ( Salaya Dog Shelter Website)