การบำบัดน้ำเสีย (Wastewater treatment) Year2013

water green 

4.1   มีนโยบาย/กิจกรรมการอนุรักษ์การใช้น้ำในส่วนงาน

1

มีป้ายรณรงค์ลดการใช้น้ำประปา

2

มีการปั๊มน้ำจากบ่อน้ำด้านหลังคณะฯ มาใช้รดน้ำต้นไม้รอบอาคารแทนน้ำประปา

3

สายยางที่สวมท่อน้ำที่ต่อมาจากบ่อน้ำด้านหลังคณะฯ เพื่อใช้รดน้ำต้นไม้

4

สายยางที่สวมท่อน้ำที่ต่อมาจากบ่อน้ำด้านหลังคณะฯ เพื่อใช้รดน้ำต้นไม้

 

4.2   มีปริมาณการใช้น้ำประปาและปริมาณการใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ

ปี พ.ศ                              น้ำประปา (ลบ.ม)                                   น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ (ลบ.ม)
 2554

17,726

 -
 2555

24,912

 -
 2556

23,613

 -

Water(Salaya)