คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • งานการศึกษา
 • หน่วยกิจการศึกษา
 • ทรัพยากรบุคคล
 • งานพัสดุ
 • นโยบายและแผน
 • งานโสตทัศน์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • FVS-ACUC
 • งานพลาธิการ
 • โครงการอบรมภายนอก


PDF icon แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2556-2559 คณะสัตวแพทยศาสตร์  PDF icon ระเบียบการใช้บัตร ss sport center   
PDF icon สมุดรายชื่อโทรศัพท์(อัพเดต 1ส.ค.56) new              PDF icon บุคลากรใหม่ประจำเดือนตุลาคม2556    
PDF icon ประชาสัมพันธ์โครงการสำนักงานอธิการบดีออมทรัพย์เพิ่มพูน PDF icon บ้านรักหมากับนิตยสารsecret
PDF icon ประกาศ การรับฝากจำหน่ายหนังสือ ตำราเรียน และสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
PDF icon โครงการ Journal Club ประศุอาทร ปี2556-2557      PDF icon ข่าวประกาศการขอยืมอุปกรณ์กีฬาสำหรับเล่นหรือซ้อม 
PDF icon คู่มือประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.2553 

PDF icon เสวนาวิชาการเรื่อง"ทำอย่างไรให้ได้เป็นศาสตราจารย์ก่อนอายุ40ปี" 

PDF icon การรับสมัครทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2557 new
PDF icon คู่มือการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา new
PDF icon ถาม-ตอบ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ(EdPEx) new
PDF icon QS Subject Ranking 2014 new
PDF icon อบรมเชิงปฎิบัติการทางพยาธิวิทยาคลินิกเบื้องต้น(In house lab: What can we do?) new
PDF icon โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) new 
PDF icon เชิญเข้าร่วมกิจกรรมโยคะเพื่อการผ่อนคลาย 4เม.ย.57- 26ก.ย.57 new
PDF icon ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ดนตรีสร้างสุขและเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ (7พ.ค.57) new 
PDF icon ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อนำไปมอบให้แก่ชุมชนบ้านช่องอ้ายกาง ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี new
PDF icon รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) new
  
PDF_icon MU annual book                    PDF_icon คู่มือการลงทะเบียน 
PDF_icon คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา                   PDF_icon ประกาศเริ่มลงทะเบียนเรียนปีการศึกษา๒๕๕๕ 
PDF_icon ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ(Expertisc)ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
PDF_icon รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์วารสาร
PDF_icon ระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
PDF_icon ปฎิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี(หลักสูตรไทย) ชั้นปีที่๑-๒ ปีการศึกษา๒๕๕๕
PDF_icon ระบบประเมินการเรียนการสอน 
PDF_icon แผนการศึกษา หลักสูตร สพ.บ.2555      PDF_icon รายวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2556
PDF_icon หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต 2555   PDF_icon Course Syllabus ภาคเรียน2 ปี 2555 
PDF_icon Course Syllabus BSF 3 ปี 2556      PDF_icon Course Syllabus ภาคเรียน1 ปี 2556
PDF_icon Course Syllabus ภาคเรียน2 ปี 2556 new
PDF_icon ประเมินหลักสูตร Online คณะสัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 


PDF_icon ตารางเรียนชั้นปีที่ 2         PDF_icon ตารางเรียนชั้นปีที่ 3     PDF_icon ตารางเรียนชั้นปีที่ 4    
PDF_icon 
ตารางเรียนชั้นปีที่ 5         PDF_icon ตารางเรียนชั้นปีที่ 6 

 


ข่าวกิจกรรม 


1. โครงการ แนะแนวทิศทางการเรียนสัตวแพทย์ และการทำงานในอนาคตสำหรับนักศึกษาปีที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องคชสี ชั้น 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมฯ new

2. โครงการอบรมบุคลิกภาพการแต่งหน้าสำหรับการทำงาน และการแนะแนวการเตรียมความพร้อมข้ามศาสตร์ ร่วมศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน จัดขึ้นในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องคชสี ชั้น 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมฯ new

3. พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 6 จัดขึ้นในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องคชสี ชั้น 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมฯ new

4. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพสัตวแพทย์ และการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเข้าสู่การศึกษา ศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาชั้นปี 2-3 จัดขึ้นในวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2557 ณ รพ.ปศุสัตว์และสัตว์ป่าปศุปาลัน และวิทยาเขตกาญจนบุรี new

 
PDF_icon รวมแบบฟอร์มต่างๆ new   PDF_icon รวมภาพกิจกรรมนักศึกษา new 


- แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อมงานพลาธิการ
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องประชุม
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง
แบบฟอร์มขอใช้รถพร้อมพนักงานขับรถ
  (กรอกแบบฟอร์มนี้คู่กับแบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง กรณีขอใช้รถไปปฏิบัติงาน ณ ต่างจังหวัด)

โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร

โรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน แห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดทำการเป็นครั้งแรกในวันที่ 5 มกราคม พ...

Jerse' น้ำนมสดแท้100%

What is Jerse’ Milk ? Jerse’ milk is the milk from multiple crossbreed of Jersey cow,which is a sma...

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล          อัตลักษณ์ของ...

 • โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร

 • Jerse' น้ำนมสดแท้100%

 • อัตลักษณ์และเอกลักษณ์


 
โครงการออร์โธปิดิกส์เบื้องต้นสำหรับสัตวแพทย์ (ฺBasic orthopedics for practictioner)

article thumbnail

โครงการ: ออร์โธปิดิกส์เบื้องต้นสำหรับสัตวแพทย์
(ฺBasic orthopedics for practictioner)
ผู้รับผิดชอบโครงการ:    1. ผศ.ดร. สพ.ญ. มนชนก วิจารสรณ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยา [ ... ]


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Ultrasonography Workshop in Small Animal 2013

article thumbnail

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
Basic Ultrasonography Workshop in Small Animal 2013
ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 – 26 กันยายน 2556

ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมฯ คณะสัตวแพทยศาส [ ... ]


บทความย้อนหลัง

line 1

One Health คืออะไร

One Health คืออะไร

One Health  มีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลายแต่ที่นำมาพอเป็นข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจมี 2อันที่น่าจะเข้าใจง่ายคือ One Health เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาสุขภาพแนวทางใหม่ที่รวมเอาแนวทางการปฏิบัติสุขภาพคน สุขภาพสัตว์และสุขภาพสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ด้วยกันเพื่อนำสู่การมีสุขภาพที่ดีโดยองค์รวม    ...

Hits:20087

Read more

วันป้องกันเรบีส์ (โรคพิษสุนัขบ้า) โลก 20…

วันป้องกันเรบีส์ (โรคพิษสุนัขบ้า) โลก 2011

รองศาสตราจารย์ปานเทพ รัตนากร คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า โรคพิษสุนัขบ้า หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปในอีกชื่อหนึ่งคือ โรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดเชื้อของระบบประสาทจากสัตว์สู่คน เกิดจากเชื้อเรบีส์ไวรัส (rabies virus และ rabies-related virus) ที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด...

Hits:2615

Read more

 
เมนูหลัก
เครือข่ายองค์กร
หน่วยงานภายใน
หน่วยกิจการศึกษา
หน่วยงานในมหิดล
สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์


   OneHealth VS

   handbook

   thaiwisdombanner

ฐานข้อมูลสารสนเทศ

  
   feedguidebannersm

   Journal banner2  

แบบประเมินออนไลน์


Banner

จำนวนผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday782
mod_vvisit_counterYesterday343
mod_vvisit_counterThis week3013
mod_vvisit_counterLast week4895
mod_vvisit_counterThis month17413
mod_vvisit_counterLast month20019
mod_vvisit_counterAll days1044475

We have: 2 guests, 2 bots online
Your IP: 54.205.160.82
 , 
Today: เม.ย. 24, 2014