New icons_20 ห้องสมุดเปิดให้บริการเวลา 08.30น.-18.30น.ในช่วงเปิดภาคการศึกษา New icons_20 ท่านสามารถแนะนำหนังสือและวารสารเข้าห้องสมุด โดยโหลดแบบฟอร์มที่เมนูรวบแบบฟอร์มของห้องสมุดค่ะNew icons_20 คู่มือการยืม-ต่อหนังสือด้วยตนเอง