ออร์โธปิดิกส์เบื้องต้นสาหรับสัตวแพทย์ ครั้งที่2

Hits: 560

ออร์โธปิดิกส์เบื้องต้นสาหรับสัตวแพทย์ ( Basic orthopedics for practitioner) ครั้งที่2

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ:  ผศ.ดร. สพ.ญ. มนชนก วิจารสรณ์                คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                                     ผศ.น.สพ.พิงพล จรูญรัตน์                          คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระยะเวลาดาเนินงาน:
                          1. ภาคบรรยาย วันพฤหัสบดี ที่ 17 ตุลาคม 2556
                          2. ภาคปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2556

สถานที่ดำเนินงาน:
                     
                         ห้องประชุมกบิลปักษาชั้น 3 และห้องปฎิบัติการชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านสัตวแพทย์และสัตวศาสตร์ประยุกต์

ผู้เข้าร่วมสัมมนา:

                          1. สัตวแพทย์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการส่วนบรรยาย จำนวน 100 ท่าน
                          2. สัตวแพทย์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการส่วนปฎิบัติการ จำนวน 40 ท่าน

รายละเอียดและวิธีการสมัคร:
                          1. สัตวแพทย์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการภาคบรรยาย ค่าลงทะเบียน จานวนเงิน 1,000 บาท
                          2. สัตวแพทย์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการภาคบรรยายรวมกับภาคปฏิบัติ ค่าลงทะเบียน จำนวนเงิน 5,000 บาท

หมายเหตุ ในส่วนของการลงทะเบียนภาคบรรยายรวมกับภาคปฏิบัติรับจานวนจำกัดเพียง 40 ท่านเท่านั้น โดยยึดจากลาดับวันที่ในการโอนเงินและส่งเอกสารการสมัครเป็นหลัก และโปรดโทรสอบถามเพื่อยืนยันการส่งหลักฐานและที่นั่งอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง

ผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
                          1. งานการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
                                       โทร 0-2441-5242-4 ต่อ 1422 ในวันและเวลาราชการ

                          2. น.ส.ศิริกาญจน์ เรืองเอกลักษณ์
                                      โทรศัพท์: 08-4944-6811
                                      E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

PDF icon ดาวโหลดเอกสารเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด  new


                         
หมดเขตรับสมัคร: วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2556