forex trading logo

ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคสัตว์ทางด้านอายุรกรรม ศัลยกรรม และคลินิกเฉพาะทาง

             จันทร์ - พฤหัสบดี               ศุกร์     
   คลินิกในเวลาราชการ                  08.30 - 15.30            08.30 - 11.30
   คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 17.00 - 20.00
เสาร์-อาทิตย์        เวลา 08.30 - 15.30 
   คลินิกฉุกเฉินและสัตว์ป่วยวิกฤติ เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.30 - 20.00

     สอบถาม โทร 02-441-5245-6   โทรสาร 02-441-5246


Home

สัตว์เลี้ยง สัตว์เศรษฐกิจ สัตว์ป่า
Veterary Science Mahidol University