header image
หน้าแรก
โครงการ “ม.มหิดลคนรักสัตว์” ครั้งที่ ๗ PDF Print E-mail

Imageคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ริเริ่มจัดงาน “ม.มหิดลคนรักสัตว์” ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อปลูกฝังความรู้สึกรับผิดชอบ สร้างจิตสำนักที่ดี และเป็นการพิสูจน์รักแท้ระหว่างคนและสัตว์ ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธี ตระหนักเรื่องโรคสัตว์สู่คน คุณภาพผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เข้าใจขั้นตอนและการควบคุมคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์จากสัตว์ นับจากการจัดงานครั้งแรกจนถึงครั้งที่ ๖ นี้มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก นับได้ว่าการจัดงาน “ม.มหิดลคนรักสัตว์” ในแต่ละครั้งได้รับการตอบรับด้วยดีเสมอมา
 ดังนั้นคณะฯ จึงได้จัดงาน “ม.มหิดลคนรักสัตว์” ครั้งที่ ๗ ขึ้น เพื่อให้คณะฯ

ได้เป็นที่รู้จักในวงกว้างแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปมากขึ้น รวมทั้งฉลองการก้าวเข้าสู่ปีที่ ๑๒ ของการก่อตั้งคณะฯ และฉลองปีที่ ๕ ของการเปิดบริการโรงพยาบาลสัตว์ ภายใต้คำขวัญ “ฉลองครึ่งทศวรรษ โรงพยาบาลสัตว์แห่งมหาวิทยาลัยมหิดล” โดยการจัดงานครั้งนี้จะมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การประกวดหมาพันทางชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ การตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์เลี้ยง บริการคลินิกพิเศษ อาทิ โรคตา โรคหัวใจ เบาหวาน โรคอ้วน กระดูกและข้อ ทันตกรรม และผิวหนัง หาบ้านใหม่ให้น้องหมา ทดสอบหมานิสัยดี การออกร้านจำหน่ายสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในราคาพิเศษ ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะได้เก็บเกี่ยวทั้งความรู้ และความเพลิดเพลินสนุกสนานบันเทิงครบรสจากการมาเที่ยวงาน
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในฐานะทรงเป็นแบบอย่างส่งเสริมการเลี้ยงสุนัขไทยพันทาง
๒. เพื่อปลูกฝังนิสัยรักสัตว์ เข้าใจการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธี และกระตุ้นให้คนไทยหันมาสนใจสุนัขพันธุ์ลูกผสมพื้นบ้านมากขึ้น
๓. เพื่อประชาสัมพันธ์คณะสัตวแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลสัตว์แห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนเผยแพร่ผลงาน ความรู้ต่างๆ และให้บริการวิชาการแก่ประชาชน อ่านรายละเอียดทั้งหมด